Rättslig information

© Copyright 2016 Metabowerke GmbH (Metabo)

Användningsvillkor

Denna informations- och kommunikationstjänst ställs till förfogade av Metabowerke GmbH (Metabo), Postfach 1229, D-72602 Nürtingen.

Genom att nyttja den här webbsidan accepterar du alla nedanstående villkor utan förbehåll:

Upphovsrätt - alla rättigheter förbehålls.

Informationen på den här webbsidan (texter, bilder, grafik, animationer, mediaobjekt samt layout) skyddas av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar.

Utan samtycke från Metabo får innehållet varken kopieras för kommersiella ändamål, ändras eller lämnas vidare till tredje part. Det är inte tillåtet att reproducera, översätta eller lagra och bearbeta innehållet elektroniskt.

Till en del bilder, texter och mediaobjekt innehas upphovsrätten av tredje man.

Varumärken

Om inget annat anges är alla varumärken på Metabo-webbsidan varumärkesskyddade. Detta gäller speciellt Metabo varumärken, produktlogotyper, företagslogotyper och andra märken. Märken och layoutelement som används på de här sidorna är immateriell egedom som tillhör Metabowerke GmbH, Tyskland.

Ansvarsbegränsning

Informationen på den här webbsidan har sammanställts mycket noggrant. Vi kan dock inte garantera fullständig felfrihet och exakthet.

Metabo övertar därför inget ansvar för skador som direkt eller indirekt uppstår till följd av informationen som ges på den här webbsidan.

I samband med användning av den här Internetpresentationen ansvarar Metabo endast för skador som uppstår genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

För näringsidkare gäller: i de fall där skadorna orsakats uppsåtligt eller genom grov vårdslöshet, begränsas Metabos ansvar till förutsebara, typiska skador - så vida inte uppsåt eller underlåtenhet föreligger från försäljarens sida, eller denne gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Metabos produktansvar och garantiåtagande berörs inte. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte för personskador, hälsoskador eller dödsfall.

Tillämplighet

För användningsvilloren gäller tysk lag, med undantag för FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Laga domstol för tvistemål i samband med denna Internetpresentation är Nürtingen, Tyskland.

Om någon av reglerna i användningsvillkoren upphör att gälla/har upphört att gälla berörs inte de övriga reglernas giltighet av detta.

Rättslig information om personuppgiftsskydd

Information om personuppgiftsskydd, se Information om personuppgiftsskydd.


Sök

Sökning efter handlare

Personuppgiftsskydd

Läs våra bestämmelser för skydd av personuppgifter ...mer

Om Metabo

Bilder och information om företagsgruppen och varumärket Metabo ...mer

Produktkatalog

Kapacitet, säkerhet och lång livslängd tillsammans med innovativ teknik och ergonomisk design - det är kriterier som kännetecknar Metabo produkterna ...mer

Nyheter

Mer information om våra nya produkter finns under rubriken 'Nya produkter' ...fortsätt